Polityka Prywatności 

Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, określa zasady i sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach strony internetowej nawigatorlokalny.pl, a także zawiera informacje w zakresie stosowania na stronie internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

Dane kontaktowe

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z niniejszą Polityką Prywatności, możesz skontaktować się z  Administratorem poprzez:
adres e-mail: kontakt@nawigatorlokalny.pl lub pisemnie na adres: Nawigator Lokalny Pawła Jasienicy 1/4, 70-492 Szczecin, Polska. 

Definicje

Administrator danych osobowych - Imimu Alicja Wilczyńska  NIP: 8512764957 REGON: 523105470 Pawła Jasienicy 1/4 70-492 Szczecin  
Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej poprzez jeden lub kilka czynników pozwalających na określenie fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości osoby fizycznej, również dane o lokalizacji, nr IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii,
Polityka - niniejsza Polityka Prywatności,
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Strona – strona internetowa Administratora: nawigatorlokalny.pl 
Użytkownik – każdy podmiot odwiedzający Stronę lub korzystający z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych na Stronie.

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Imimu Alicja Wilczyńska NIP: 8512764957 REGON: 523105470 Pawła Jasienicy 1/4 70-492 Szczecin, Polska. 
 2. Twoje Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z RODO.
 3. Korzystanie ze Strony, zawieranie jakichkolwiek umów i związane z tym podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem: a) brak podania danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umów z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. b) obowiązków ustawowych Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Jakie dane zbieramy?

W zależności od tego, jakie działania będziesz podejmował na Stronie możemy poprosić Cię o podanie następujących Danych osobowych:
 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • adres do doręczeń;
 • numer telefonu;
 • nazwa prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej;
 • numer NIP;
 • numer rachunku bankowego,
ponadto, możemy przetwarzać Twoje Dane osobowe, takie jak adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii.

Podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator uprawniony jest do przetwarzania Danych osobowych w przypadkach, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: 
 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d) RODO),
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO),
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

Cel przetwarzania danych osobowych

Twoje Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w następujących celach i na wskazanych podstawach prawnych:
 1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych na Stronie - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
 4. w celu realizacji obowiązków Administratora danych osobowych związanych z ochroną danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do wykonania tych obowiązków (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Twoja aktywność na Stronie, w tym Twoje Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza również te Dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Newsletter

Jeżeli podałeś nam swój adres e-mail oraz imię w celu otrzymywania newslettera, Administrator będzie świadczył na Twoją rzecz usługę  newslettera. Podanie Danych osobowych w celu zapisu do newslettera jest dobrowolne, jednak niezbędne do jego otrzymywania.W tym przypadku Twoje Dane osobowe są przetwarzane:
 1. w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 2. w przypadku kierowania do Ciebie treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku z wyrażoną przez Ciebie zgodą na otrzymywanie newslettera;
 3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników na Stronie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
 4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez klikniecie linku UNSUBSCRIBE w dolnej części newslettera lub napisaniu rezygnacji na adres kontakt@nawigatorlokalny.pl. Rezygnacja z newslettera nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

Kontakt z Administratorem

W celu kontaktu lub wysłania zapytania, możesz w każdej chwili skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem podanego adresu e-mail kontakt@nawigatorlokalny.pl. W związku z tym, Dane osobowe są przetwarzane:
 1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi zapytania przesłanego za pośrednictwem poczty e-mail – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Strony w celu doskonalenia jego funkcjonalności.
Administrator udostępnia na Stronie formularz kontaktowy, umożliwiający Użytkownikom skontaktowanie się z Administratorem i zadanie pytań.W związku z tym, Dane osobowe są przetwarzane:
 1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez formularz kontaktowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Strony w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

Portale społecznościowe

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe również jeżeli odwiedzasz profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, X. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora, promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, produktów, a także w celu komunikacji z Użytkownikami za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności w mediach społecznościowych (komentarz, wiadomość, chat, zaproszenie, reakcja). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki.Jeżeli kontaktujesz się z Administratorem za pośrednictwem wiadomości prywatnej przekazujesz swoje Dane osobowe, w zależności od formy kontaktu: w postaci imienia i nazwiska, wizerunku, adresu e-mail. Twoje Dane są wówczas przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, zaś podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Korzystanie z portali społecznościowych podlega odrębnym regulaminom i politykom prywatności podmiotów będących administratorami tych portali, którzy niezależnie od Administratora świadczą na Twoją rzecz usługi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).Zostawiając komentarz na prowadzonych przez Administratora portalach społecznościowych, również przekazujesz swoje Dane osobowe służące Ci do prowadzenia konta na danym portalu. Dane przetwarzane są wówczas w celu publikacji komentarza, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Opublikowany komentarz wraz z Twoimi Danymi będzie widoczny na danym portalu. Możesz go w każdej chwili zmodyfikować lub usunąć. Również w tym przypadku korzystanie z portali społecznościowych podlega odrębnym regulaminom i politykom prywatności podmiotów będących administratorami tych portali, którzy niezależnie od Administratora świadczą na Twoją rzecz usługi.

Marketing

Administrator może przetwarzać Dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych polegających na:
 1. wyświetlaniu Użytkownikom na Stronie treści marketingowych, które nie są dostosowane do ich preferencji (reklama kontekstowa);
 2. wyświetlaniu Użytkownikom na Stronie treści marketingowych odpowiadających ich zainteresowaniom (reklama behawioralna),
 3. w celu realizowania działań marketingowych, Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych, Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących Użytkowników w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Pozwala to na lepsze dopasowanie wyświetlanych treści do indywidualnych preferencji i zainteresowań Użytkowników Strony.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Administrator dokłada należytej staranności w celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych, w szczególności stosuje środki organizacyjne i prawne wymagane przez RODO. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:
 1. Prawo dostępu do treści swoich danych i uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych.
 2. Prawo do sprostowania danych, gdy są one nieprawidłowe.
 3. Prawo żądania usunięcia danych. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych przez określony czas i w określonym zakresie. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 5. Prawo do przenoszenia danych.
 6. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego.
 7. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Zgłoszenie sprzeciwu nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. 
 8. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych osobowych

W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, firmy badawcze, podmioty świadczące usługi księgowe, podmiotom świadczącym usługi marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem.Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do zrealizowania danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego realizacji.Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Okres przechowywania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Powierzenie przetwarzania lub przekazywania danych osobowych

Administrator powierza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do realizacji określonych celów podmiotom współpracującym z Administratorem. Są to m.in. podmioty świadczące usługi marketingowe na rzecz Administratora oraz obsługujące serwery, na których znajduje się Strona. Lista zaufanych partnerów Administratora, którym przekazuje on lub powierza dane osobowe znajduje się TUTAJ.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Administrator przekazuje więc dane osobowe poza EOG tylko gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
 1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 2. stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską;
 3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
Administrator informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

Profilowanie

Profilowanie zgodnie z RODO jest dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. W określonych przypadkach możemy dokonywać profilowania. Profilowanie zawsze jest jednak prowadzone na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody. Administrator nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby  w stosunku do Ciebie jakiekolwiek skutki prawne lub w inny sposób miało na Ciebie istotny wpływ.Na podstawie Twoich wcześniejszych działań na Stronie lub portalach społecznościowych, Administrator może kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy lub też realizować inne działania marketingowe.

Pliki COOKIES

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Stronę. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W niniejszej Polityce Prywatności informacje dotyczące plików cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Strony.Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających Stronę w następujących celach:
 1. dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Witryny ponownie wpisywać loginu i hasła;
 4. dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
 5. analizy sposobu korzystania ze Strony, tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Strony, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości Strony (pliki cookies spółki Google LLC dot. usługi Google Analytics);
 6. korzystania z funkcjonalności mediów społecznościowych m.in. subskrypcji profilu prowadzonego przez Administratora w mediach społecznościowych (pliki cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, X);

Cookies serwisowe

Administrator wykorzystuje tzw. cookies serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikom usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
 1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user-input cookies);
 2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
 3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
 4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
 5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika, na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
 6. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies:
 7. Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google – tj. podmiot, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych - w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania ze Strony przez Użytkownika, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Strony).

Cookies marketingowe

Administrator może wykorzystywać również pliki cookies do celów marketingowych, w tym w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator może przechowywać informacje lub uzyskiwać dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mają możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Strony.Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym Administrator będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. 

Wycofanie zgody na pliki cookies

Możesz w każdej chwili wycofać swoją zgodę na korzystanie z plików cookies. W tym celu powinieneś usunąć pliki cookies z urządzenia, a następnie zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Pliki cookies zostaną automatycznie usunięte.

Bezpieczeństwo danych osobowych 

Administrator dokłada należytej staranności w celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych, w szczególności stosuje środki organizacyjne i prawne wymagane przez  RODO.

Wykaz narzędzi wykorzystujących pliki cookies

Wykaz narzędzi wykorzystujących pliki cookies możesz znaleźćTUTAJ

Niniejsza Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od dnia 01.02.2024
Szukaj